C语言学习网

如何使用Linux rpm -e --nodeps rpm卸载

发表于:2023-03-26 作者:安全数据网编辑
编辑最后更新 2023年03月26日,今天就跟大家聊聊有关如何使用Linux rpm -e --nodeps rpm卸载,可能很多人都不太了解,为了让大家更加了解,小编给大家总结了以下内容,希望大家根据这篇文章可以有所收获。两个关键点:1

今天就跟大家聊聊有关如何使用Linux rpm -e --nodeps rpm卸载,可能很多人都不太了解,为了让大家更加了解,小编给大家总结了以下内容,希望大家根据这篇文章可以有所收获。

两个关键点:
1.如果提示有xxx.rpm包已经被installed了,那么先用rpm -e -nodeps xxx来卸载
2.如果存在多个版本的话,用rpm -e -allmatches来卸载

[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps perl-URI
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps perl-DBD-MySQL
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps perl-Compress-Zlib
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps perl-HTML-Tagset
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps perl-HTML-Parser
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps perl-libwww-perl
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -nodeps mysql
error: "mysql" specifies multiple packages
[root@mysqldb2 ~]#
[root@mysqldb2 ~]# rpm -qa | grep mysql
mysql-5.0.77-4.el5_6.6
libdbi-dbd-mysql-0.8.1a-1.2.2
mysql-5.0.77-4.el5_6.6
mysql-server-5.0.77-4.el5_6.6
mysql-connector-odbc-3.51.26r1127-2.el5
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -allmatches libdbi-dbd-mysql-0.8.1a-1.2.2
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -allmatches mysql-connector-odbc-3.51.26r1127-2.el5
[ root@mysqldb2 ~]# rpm -e -allmatches mysql-server-5.0.77-4.el5_6.6
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -allmatches mysql-5.0.77-4.el5_6.6
error: Failed dependencies:
libmysqlclient_r.so.15()(64bit) is needed by (installed) MySQL-python-1.2.3-0.1.c1.el5.x86_64
libmysqlclient_r.so.15(libmysqlclient_15)(64bit) is needed by (installed) MySQL-python-1.2.3-0.1.c1.el5.x86_64
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -allmatches MySQL-python-1.2.3-0.1.c1.el5.x86_64
[root@mysqldb2 ~]# rpm -e -allmatches mysql-5.0.77-4.el5_6.6
[root@mysqldb2 ~]# rpm -qa | grep mysql
[root@mysqldb2 ~]

看完上述内容,你们对如何使用Linux rpm -e --nodeps rpm卸载有进一步的了解吗?如果还想了解更多知识或者相关内容,请关注行业资讯频道,感谢大家的支持。

0